گیت وی های دیجیتال سنگوما

گیت وی های ویپ دیجیتال سنگوما یکی از بهترین گزینه های موجود در بازار برای کسانی می باشند که نیاز به تجهیزی با کیفیت و پایدار دارند . یکی از ویژگی های منحصر به فرد VoIP Gateway های دیجیتال سنگوما امکان SRES به معنی Sangoma Resiliency Enablement Suite است که می توان از آن جهت راه اندازی Redundancyاستفاده نمود .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

4 محصول