سری N

سری N مرکز تلفن های Yeastar سیستم های تلفنی مقرون به صرفه ای هستند که استفاده از آنها بسیار ساده است و بیشتر برای پروژه هایی کاربرد دارد که می خواهند از تلفن های آنالوگ خود در سیستم VoIP استفاده نمایند .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

1 محصول