SOHO

IP PBX SOHO برای پروژه های کوچک که زیر 32 کاربر و حداکثر 4 خط شهری دارند گزینه بسیار مناسبی می باشد . در صورت اضافه شدن خطوط شهری می توانید از VoIP Gateway برای توسعه استفاده نمایید .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

1 محصول