نحوه انتقال خط با استفاده از ویپ گیتوی های نیوراک FXO و FXS

همان طور که می دانید می توان به وسیله 2 ویپ گیتوی در 2 نقطه از طریق بستر شبکه IP خط تلفن را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال داد . خط های تلفن به پورت های FXO و تلفن های آنالوگ را به پورت FXS متصل می کنیم . در زیر به تنظیمات 2 گیتوی نیوراک می پردازیم .

تنظیمات ویپ گیتوی نیوراک با پورت های FXO :

پس از وارد شدن به منوی وب نیوراک به قسمت Basic و سپس Network بروید و یک آی پی ثابت برای گیتوی انتخاب کنید . برای مثال اینجا آی پی 192.168.1.150 انتخاب شده است .

 


 

آی پی نیوراک با پورت های FXS را 192.168.1.152 در نظر می گیریم .

سپس به قسمت Trunk و زیر مجموعه Trunk می رویم Phone number را عدد 8000 و Binding Number را 4000 قرار می دهیم . Inbound handle را روی Binding قرار می دهیم . فراموش نکنید تیک مربوط به Caller ID و echo Cancellation خورده شود .

عدد 4000 بعدا در ویپ گیتوی FXS بکار می رود بنابراین فراموش نکنید Binding Number در گیتوی سمت دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

این کار را برای تمام پورت های ویپ گیتوی به همین منوال انجام می دهیم و برای هر پورت یک شماره مجزا قرار می دهیم.

 

 

 

 پس از اعمال این تنظیمات برای همه پورت ها به منوی Trunk >> Phone Number بروید . تنظیمات باید به صورت زیر باشد .

 

بعد از انجام مراحل بالا به بخش Routing >> Routing Table بروید و برای تک تک پورت ها روت نویسی به صورت زیر انجام دهید .

IP 8000 ROUTE FXO 1
FXO[1] x ROUTE IP 192.168.1.152:5060

روتینگ فوق به این معنی می باشد که تماس های ورودی از پورت یک FXOبا شماره 8000به سمت ویپ گیتوی FXS با آی پی 192.168.1.152 هدایت شود . در واقع پورت یک FXO با شماره 8000 به پورت یک FXS با شماره 4000 که جلوتر به آن اشاره می کنیم، هدایت می شود . همین منوال برای پورت های دیگر نیز می باشد.

اکنون به بخش advance >> Tones می رویم و کشور را ایران قرار می دهیم .

 

تنظیمات ویپ گیتوی نیوراک FXS :

پس از وارد شدن به منوی وب نیوراک ابتدا به قسمت Basic >> Network بروید و یک آی پی ثابت برای گیتوی نیوراک FXS انتخاب می کنیم .

 

 

برای مثال آی پی 192.168.1.152 را انتخاب می کنیم .

سپس به بخش Line >> Feature می رویم و برای تمام پورت ها تنظیمات زیر را انجام می دهیم .