تلفن های بی سیم گرنداستریم

تلفن IP بی سیم گرنداستریم دارای دو مدل DP715 و DP710 است . DP715 شامل یک بیس و یک هندست است و DP710 فقط هندست برای اضافه شدن به بیس اصلی می باشد.

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

3 محصول