گیت وی های آنالوگ سنگوما

ویپ گیتوی های آنالوگ سنگوما سری Vega50 که شامل 4 و 8 پورت FXO/FXS می شوند یکی از پایدارترین و با کیفیت ترین گیت وی های ویپ موجود در بازار می باشند . در گیت وی ویپ سنگوما می توانید میزان اکو را به صورت 16 ، 32 ، 64 و یا 128 میلی ثانیه تنظیم نمود .

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

6 محصول