در این بخش می توانید با مفاهیم و اصطلاحات اصلی و اولیه ویپ آشنا شوید .همچنین مقالاتی را جع به کدک و اکو در ویپ وجود دارد که می تواند در رفع ایرادات پروژه مفید باشد.

مطالب آموزشی VoIP

VoIP  چیست ؟

VoIP Gateway  چیست ؟

FXO و FXS  چیست ؟

IP PBX  چیست ؟

دیکشنری  VoIP

استریسک چیست ؟

الستیکس چیست ؟

Dect چیست ؟

کدک(Codec) چیست ؟

دلیل به وجود آمدن اکو و روش های حذف آن در ویپ

 سیپ ترانک SIP Trunk

چطوربرای اولین بار یک شبکه IP تلفنی طراحی کنیم ؟