متعلقات

متعلقات و یا Accessory های ویپ شامل هدست های مخصوص تلفن های IP و یا ماژول های توسعه Expansion Module می شود که برای مانیتور کردن تعداد بیشتر داخلی کورد استفاده قرار می گیرد.

شبکه ای  لیست 

در صفحه
به صورت نزولی

7 محصول