این بخش شامل مطالبی در مورد راه کارهای VoIP تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی ویپ شامل تلفن های IP ، گیتوی ها و کارت های تلفنی و همچنین IP PBX های آماده می شود که بر اساس نیاز می توانید بخش مربوطه را مطالعه فرمایید .


تجهیزات و محصولات VoIP

تلفن های IP

گیت وی های ویپ (VoIP Gateway)

کارت های تلفنی استریسک (Asterisk Telephony Card)

مرکز تلفن تحت شبکه  IP PBX